Powrót do Rada Pedagogiczna

Przydział zadań dodatkowych w roku szkolnym 2021/2022

Zadania dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2021/2022

L.p. Nazwisko i imię Zadania dodatkowe
1. Stanior Lidia dyrektor szkoły
Administrator  Systemu Informacji Oświatowej,                                       wprowadzanie  danych i zmian dot. pracowników szkoły , karty zarobkowe, danych o finansach, infrastrukturze szkoły, przekazywanie utworzonych danych do ZOPO w Janowie, Vulcan – wpisywanie danych  o pracownikach obsługi i nauczycielach, tworzenie arkusza organizacji pracy szkoły, tworzenie aneksów do arkuszy, przekazywanie wprowadzonych danych do ZOPO w Janowie, prowadzenie strony internetowej szkoły; wspieranie koordynatora projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”; obsługiwanie poczty mailowej szkoły – odczytywanie informacji i odpowiadanie na maile; wykonywanie obowiązków sekretarki szkolnej (w szkole nie ma sekretarki, takie obowiązki wykonuje dyrektor szkoły); opisywanie faktur według załącznika wydanego zarządzeniem kierownika ZOPO w Janowie.
2. Adamus Olga Prowadzenie dokumentacji związanej z dożywianiem: przyjmowanie wpłat za obiady, wypisywanie pokwitowań, wypisywanie raportów, not księgowych, rozliczanie posiłków, przyjmowanie opłat za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu, przekazywanie sporządzonych dokumentów    ZOPO w Janowie.
3. Bekus Aleksandra Koordynator doradztwa zawodowego, realizacja akcji  „Otwarta Firma”; organizator działań związanych   z Europejskim Dniem Języków Obcych. 
4. Gazda Przemysław  Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli;  prowadzenie Szkolnego Koła Turystyczno – Krajoznawczego; członek zespołu dokonującego inwentaryzacji, przeglądu bhp; opiekun SKS; opiekun Pocztu Sztandarowego Szkoły; realizacja programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”.
5. Walens Renata Opiekun stażysty; opracowanie Planu pracy szkoły  na rok szkolny 2021/2022, pełnienie funkcji skarbnika szkolnego, organizator plastycznego powiatowego konkursu „Mamo, Tato kocham Was!”. Organizacja herbaty dla uczniów.
6. Gajda Agnieszka  -dokumentowanie w kronice szkolnej wydarzeń z życia szkoły
7. Kluczna Beata Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych,  opracowanie  tygodniowego planu zajęć dla klas oraz nauczycieli,  administrator platformy Microsoft Teams,    administrator dziennika elektronicznego MANTICA,    szkolny koordynator  projektu „Szkoła w chmurze – Jak rozwijać kompetencje informatyczne?”,  wspieranie nauczycieli w stosowaniu narzędzi TIK,  pełnienie obowiązków za dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w pracy.
8. Kulczak Beata Opiekun stażysty; opiekun Samorządu Uczniowskiego; realizacja programu „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”.
9. Lubczańska Inga Opracowanie Programu szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego do realizacji  w r. szkolnym 2021/2022, aktualizacja zapisów w Statucie Szkoły. 
10. Katarzyna Sobucka Oberzig Ewa  Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej.
11. Mysłek Dorota Aktualizacja zapisów w  Statucie Szkoły, opiekun stażysty, lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli; organizator konkursu „Mistrz tabliczki mnożenia”.
12. Nocuń Paulina Opracowanie Planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022,  organizator plastycznego powiatowego konkursu „Mamo, Tato kocham Was!”.
13. Pyrkosz Edyta Opracowanie  Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły do realizacji w roku szk. 2021/2022,  koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, koordynator projektu   „Z kulturą mi do  twarzy".
14. Józefowska Małgorzata Organizator uroczystości 11-go Listopada – obchody gminne,   przygotowanie uczniów do konkursów muzycznych, - aktualizacja zapisów w Statucie Szkoły.
15. Sitak Aneta Prowadzenie i opracowanie planu pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza,  opracowanie Programu szkolnego koła turystyczno - krajoznawczego do realizacji  w r. szk. 2021/2022, szkolny koordynator programu „Poznaj Polskę”, napisanie wniosku i realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, członek zespołu dokonującego inwentaryzacji i przeglądu bhp.
16. Synowiec Aleksandra Opracowanie  Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły do realizacji w roku szk. 2021/2022,  koordynator projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”, dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły w Kronice szkolnej. 
 
Skip to content