Powrót do Informacje dla rodziców

Świetlica szkolna

Informacje dotyczące pracy świetlicy Świetlica jest opiekuńczo-wychowawczą formą opieki dla uczniów po lekcjach. Stwarza warunki i możliwości do rozwoju zainteresowań dzieci oraz aktywnego spędzania  czasu wolnego poprzez; organizację  zajęć tematycznych i dodatkowych, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, zabaw, konkursów i uroczystości okolicznościowych. W świetlicy szkolnej uczniowie mają zapewnioną opiekę po zakończonych zajęciach.
  • Świetlica zapewnia opiekę wszystkim zapisanym uczniom z klas I – VIII.
  • Dziecko może uczęszczać do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica wniosku zapisu.
  • Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice/opiekunowie lub inne osoby upoważnione pisemnie.
  • Wszystkim naszym uczniom oferowana jest opieka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
Funkcja opiekuńczo-wychowawcza świetlicy jest realizowana w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły z uwzględnieniem zajęć tematycznych wynikających z rocznego planu pracy świetlicy.
Skip to content