Aktywna tablica

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w Rządowym  programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica". Pani Dyrektor Lidia Stanior wnioskowała o udział w Programie i zakup trzech monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wyniosła 14 000 zł., a organ prowadzący zgodnie z rozporządzeniem zapewnił wkład własny w wysokości 3 500 zł. Zgodnie z harmonogramem działań w Programie Dyrektor Szkoły wyznaczyła
  • Beatę Kluczną na szkolnego e-koordynatora Programu,
  • powołała nauczycielski zespół samokształceniowy nauczycieli w składzie: Dorota Wachelka, Sylwia Kaniewska, Paulina Sieradzka,
  • zobowiązała wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć z zastosowaniem monitorów interaktywnych.
Zadaniem szkolnego e - koordynatora jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK. Nauczycielski zespół samokształceniowy będzie wspierał dyrektora oraz pozostałych nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Harmonogram działań w programie "Aktywna tablica"

w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach

L.p. Działanie Termin Odpowiedzialni
1. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora oraz nauczycielskiego zespołu samokształceniowego wrzesień 2019 r. Dyrektor Szkoły  
2. Opracowanie planu pracy wrzesień 2019 r. Koordynator, zespół samokształceniowy
3. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami biorącymi udział w programie w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli wrzesień 2019 r. Dyrektor Szkoły, koordynator,  
4. Udział nauczycieli w spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli wrzesień 2019 r. - maj 2020 r. Nauczyciele
5. Udział nauczycieli w konferencjach  i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu wrzesień 2019 r. - maj 2020 r. Nauczyciele
6. Zorganizowanie dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli wrzesień 2019 r. - maj 2020 r. Nauczyciele
7. Dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami poprzez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykładów dobrych praktyk wrzesień 2019 r. - maj 2020 r. Nauczyciele
8. Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK w każdym oddziale szkoły w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki wrzesień 2019 r. - czerwiec 2020 r. Nauczyciele
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie zawierającego ocenę wpływu stosowania TIK na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania oraz uczniów w proces uczenia się, jak również charakterystykę problemów i barier w realizacji programu czerwiec 2020 r. Koordynator

Skip to content