«

»

Lut 21

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej uwzględnia następujące zmiany ustawy o systemie oświaty przyjęte  dnia 28 grudnia 2015 r. przez Sejm: 1) prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego, 2) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie, 3) obowiązek szkolny od 7 roku życia, 4) prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem: - odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub -   uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego. Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 240/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 28 stycznia 2016 r.
  1. Od 22 lutego do 7 marca – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego. Rodzice dzieci uczęszczających już do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności składają na nowy rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lusławicach w roku szkolnym 2016/2017”.
  2. Od 1 marca do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
  3. Od 1 kwietnia – do 7 kwietnia – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną złożonych wniosków.
  4. 13 - 14 kwietnia - wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 240/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 28 stycznia 2016 r.
  1. Od 7 marca do 31 marca trwa nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.
  2. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rodzice dziecka składają w terminie określonym w pkt. 1. „Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej”.
  3. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może być przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  4. Do 15 kwietnia podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.
Druki  do pobrania: deklaracja zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej